operacja utworzenia przetoki

Podkreślam znaczenie terminu polskiego ,operacja utworzenia przetoki. Termin operacja przetoki oznacza tę czy inną operację przetoki już istniejącej, np. operację zamknięcia przetoki. W przypadkach gdzie wrzód przechodzi z krzywizny małej na wpust (wrzód obejmuje często tylną ścianę żołądka lub bezpośrednio wpust) resekcja musiałaby objąć część ściany po stronie prawej przełyku; ze względu na to, że przełyk nie jest w tym miejscu pokryty otrzewną, po resekcji dochodzi często do rozejścia się szwów i zapalenia otrzewnej. Natomiast resekcja % dalszych żołądka (pylorus-antrum) z pozostawieniem wrzodu, jak to zrobił po raz pierwszy w roku 1915 Kelling, daje dobry wynik doraźny; w 90 % przypadków wrzód ulega wygojeniu; a śmiertelność pooperacyjna wynosi 2%, nie ma więc powodu do zastąpienia operacji łagodzącej (paliatywnej) wagotomią. Read more „operacja utworzenia przetoki”

dwunastnice zespolic z zoladkiem sposobem Billroth

Jeżeli operujemy z cięcia brzusznego, możemy albo usunąć dalszą połowę i odźwiernik sposobem Kellinga-Madlenera, pozostawiając wrzód, albo wykonać resekcję łukowatą sposobem Finsterera, a dwunastnicę zespolić z żołądkiem sposobem Billroth 1 lub II. Wybór jednego z wymienionych sposobów zależy przede wszystkim od umiejscowienia wrzodu. Typ operacji żołądka przestaliśmy obecnie oznaczać według nazwisk chirurgów, tym bardziej że w różnych krajach te same operacje są przypisywane różnym chirurgom, co nie tylko nie wyjaśnia sprawy, lecz prowadzi do nieporozumień. Podkreślam różnicę znaczenia terminów łacińskich: stomia i anastomosis. Stornia, od stoma – otwór, usta – oznacza przetokę bez naruszenia anatomicznej ciągłości drogi pokarmowej. Read more „dwunastnice zespolic z zoladkiem sposobem Billroth”

Po wyszkieletowaniu krzywizn zespalamy przekrój zoladka z jelitem czczym w sposób zwykly

Po wyszkieletowaniu krzywizn zespalamy przekrój żołądka z jelitem czczym w sposób zwykły. Resekcję wyłączającą wieńczy dobry wynik tylko w razie usunięcia % żołądka; w tym wypadku operacja daje 90% dobrych wyników (trwałe usunięcie dolegliwości), a śmiertelność operacyjna nie dosięga po tym zabiegu 2%. W swoim zestawieniu z roku 1949 ,obejmującym 398 resekcji wyłączających sposobem Finsterera-Plenka, Paraskevas podaje nawet 9570 trwałych wyleczeń. d) Leczenie prawidłowego przebiegu W dniu operacji: Łóżko ogrzane, 2. Ułożenie poziome aż do obudzenia się chorego (odciążenie krążenia i zapobieganie aspiracji), 3. Read more „Po wyszkieletowaniu krzywizn zespalamy przekrój zoladka z jelitem czczym w sposób zwykly”

Jezeli kwasota jest wzmozona

Jeżeli kwasota jest wzmożona, oddajemy pierwszeństwo operacji Kellinga-Madlenera techniką Finsterera; jeżeli nie ma warunków do tej operacji,. można się ograniczyć do gastroenterostomii. Operacja wyłączająca. Po wyszkieletowaniu krzywizny dużej żołądka aż do odźwiernika oddzielamy od więzadła wątrobowo-dwunastniczego krzywiznę małą na przestrzeni odpowiadającej części odźwiernikowej żołądka (antrum), po czym przecinamy żołądek w obrębie tej części pomiędzy dwoma zaciskadłami. Następnie odłuszczamy śluzówkę w kierunku odźwiernika i usuwamy mankiet śluzówki prądem tnącym. Read more „Jezeli kwasota jest wzmozona”

Wrzód zoladka i dwunastnicy nie poddajacy sie wycieciu

Wrzód żołądka i dwunastnicy nie poddający się wycięciu. W niektórych przypadkach operacja jest niewykonalna, pomimo że wskazanie istnieje. Operacja może być niewykonalna albo ze względu na umiejscowienie wrzodu, albo ze względu na zły stan ogólny lub nadmierną otyłość chorego. Resekcja jest również niewykonalna w przypadkach umiejscowienia wrzodu w obrębie wpustu oraz w dolnej części dwunastnicy W sąsiedztwie przewodów wątroby i trzustki; w tych przypadkach w grę wchodzi gastroenterostomia lub operacja łagodząca, albo wyłączająca. Pod resekcją łagodzącą (wyłączającą, paliatywną) należy rozumieć rozległą resekcję żołądka z pozostawieniem wrzodu w obrębie dwunastnicy lub wpustu. Read more „Wrzód zoladka i dwunastnicy nie poddajacy sie wycieciu”