Badanie kliniczne progesteronu w ciężkim urazowym uszkodzeniu mózgu AD 4

Łącznie 1195 pacjentów poddano randomizacji, z dożylnym podawaniem progesteronu rozpoczętego u 591 pacjentów i placebo podawanego 588 pacjentom (zmodyfikowana populacja do leczenia); 16 pacjentów zostało wykluczonych, ponieważ nie otrzymali przypisanego leku do badania. Spośród 1179 pacjentów w zmodyfikowanej populacji, którzy mieli zamiar leczyć, 96,0% obserwowano przez 6 miesięcy lub zmarło przed upływem 6 miesięcy (ryc. 1). Nie było żadnych znaczących naruszeń protokołu. Po scentralizowanej ocenie tomografii komputerowej mniej niż 1% pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji, znajdowało się w klasyfikacji Marshalla I (tj. Nie stwierdzono żadnych istotnych radiologicznie nieprawidłowości w wyjściowym CT). Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa zmodyfikowanej populacji z zamianą na leczenie. Wyjściowa charakterystyka, w tym ogólna ocena GCS i ocena motoryczna, klasyfikacja Marshalla i reaktywność źrenic, były podobne w obu grupach (Tabela 1). Ocenę poziomu leku przeprowadzono 2 dni po początkowym dawkowaniu. W wyniku leczenia progesteronem uzyskano średni poziom progesteronu 333,5 ng na mililitr (zakres międzykwartylowy, 268,9 do 405,7, 1061 nmoli na litr [zakres międzykwartylowy, 855 do 1290]); wartość ta była podobna do średniej uzyskanej w badaniu II fazy PROTECT (347 ng na mililitr [1103 nmol na litr]), co stanowiło wczesne wsparcie dla obecnego badania. Poziom leku w płynie mózgowo-rdzeniowym nie był monitorowany.
Wyniki kliniczne
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki analizy skuteczności w zmodyfikowanej populacji, której celem jest leczenie. Pierwotny punkt końcowy, wynik GOS po 6 miesiącach, nie różnił się istotnie między grupą progesteronową a grupą placebo (tabela 2). Model proporcjonalnych kursów nie wykazał wpływu leczenia progesteronem w nieskorygowanych lub skorygowanych analizach (skorygowany iloraz szans, 0,96, 95% przedział ufności [CI], 0,77 do 1,18). Odsetek pacjentów z ogólnym wynikiem pozytywnym (dobry powrót do zdrowia lub umiarkowana niepełnosprawność) na GOS wynosił 50,4% w grupie progesteronowej i 50,5% w grupie placebo. Odsetek pacjentów w stanie wegetatywnym lub którzy zmarli był również podobny w dwóch grupach: 22,2% w grupie progesteronowej i 22,3% w grupie placebo (tabela S1 w dodatkowym dodatku). GOS-E również nie ujawnił istotnych różnic między dwiema grupami badanymi po 3 lub 6 miesiącach.
Drugorzędne wyniki
Rysunek 2. Rycina 2. Analiza skuteczności z zastosowaniem podejścia z dychotomią przesuwną. W podejściu do dychotomii ruchomej GOS został zdiagnozowany do analizy, ale podział na dychotomię został zróżnicowany zgodnie z podstawowym ryzykiem prognostycznym. Grupy prognostyczne (oparte na najgorszym, pośrednim i najlepszym rokowaniu) 22 zostały zdefiniowane przez wyjściowe czynniki prognostyczne, które obejmowały wiek, wskaźnik motoryczny w skali Glasgow Coma Scale (1 lub 2 w porównaniu z 3 w porównaniu do 4 w porównaniu z 5 lub 6, wyniki w zakresie od do 6, z niższymi punktami wskazującymi na zmniejszoną odpowiedź motoryczną), odpowiedzą źreniczną (odpowiedź dwustronna vs. odpowiedź jednostronna, brak reakcji lub nie dającą się testować), obecnością lub brakiem hipoksemii, obecnością lub brakiem niedociśnienia, klasyfikacją Marshalla (I lub II vs. III vs. IV vs. V lub VI) oraz obecność lub brak traumatycznego krwotoku podpajęczynówkowego. Klasyfikacja Marshalla opiera się na przeglądzie tomografii komputerowej; wyniki wahają się od I do VI, z wynikiem II lub wyższym wskazującym na widoczne zmiany patologiczne lub gorzej. Strzałka wskazuje podział na rozsuwane dychotomie zróżnicowane w zależności od ryzyka prognostycznego. Wartości P zostały oparte na teście chi-kwadrat Cochrana-Mantela-Haenszela z korektą dla regionu geograficznego (Azja, Europa, Ameryka Północna i Ameryka Południowa).
Rozsuwana dychotomia, która odnosi się do wyjściowego ryzyka prognostycznego, nie ujawniła istotnych różnic między leczeniem progesteronem a placebo (ryc. 2). Podejście to nie wykazało skuteczności w grupach w oparciu o rokowanie (najgorsze, średnie i najlepsze) (Tabela S2 w Dodatku Aneks przedstawia wyniki analiz podstawowych wyjściowych czynników prognostycznych). Analiza podgrup zgodna z klasyfikacją Marshalla, dekompresyjna craniektomia (tak lub nie), jakakolwiek inna operacja (tak lub nie) i izolowany uraz głowy w porównaniu z wielokrotnym urazem nie wykazały istotnych ilorazów szans (Tabela 2). Ciśnienie perfuzji mózgowej i intensywność terapeutyczna nie różniły się istotnie pomiędzy grupą progesteronową a grupą placebo (tabele S3 i S4 w dodatkowym dodatku). Dane dotyczące SF-36, które były dostępne dla łącznie 723 pacjentów w wieku 6 miesięcy (74,2% osób, które przeżyły), nie wykazały znaczących różnic w zbiorczych wynikach fizycznych lub umysłowych.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3
[hasła pokrewne: nicorix, hologramy els, nutraceutyki ]
[podobne: unerwienie serca, zapalenie tętnicy skroniowej, rezonans magnetyczny gdynia nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: rezonans magnetyczny gdynia nfz unerwienie serca zapalenie tętnicy skroniowej