Tikagrelor versus Clopidogrel u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad

Jednak zależne od dawki epizody duszności i przerwy komorowej w monitorowaniu Holtera, które występowały częściej w przypadku tikagreloru, doprowadziły do doboru dawki 90 mg dwa razy na dobę do dalszych badań.13 Przeprowadziliśmy badanie dotyczące hamowania płytek krwi i wyników pacjentów (pacjenci). PLATO) w celu ustalenia, czy tikagrelor ma przewagę nad klopidogrelem w zapobieganiu incydentom naczyniowym i śmierci w szerokiej populacji pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Metody
Projekt badania
PLATO było wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym testem. Szczegóły projektu zostały opublikowane wcześniej.14 Komitet wykonawczy i operacyjny, składający się z członków akademickich i przedstawicieli sponsora, AstraZeneca, zaprojektował i nadzorował przebieg procesu. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała proces i miała dostęp do niezaślepionych danych. Sponsor koordynował zarządzanie danymi. Analiza statystyczna została przeprowadzona przez Worldwide Clinical Trials, organizację badań kontraktowych, we współpracy z badaczami w ośrodkach akademickich i sponsorem, z których wszyscy mieli pełny dostęp do ostatecznych danych z badań. Manuskrypt został opracowany przez przewodniczących komitetu wykonawczego i operacyjnego, którzy byli autorami akademickimi i gwarantowali dokładność i kompletność zgłaszanych danych. Projekt badania został zatwierdzony przez odpowiednie krajowe i instytucjonalne organy regulacyjne i komisje etyczne, a wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Badaj pacjentów
Pacjenci byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli byli hospitalizowani z powodu ostrego zespołu wieńcowego, z lub bez uniesienia odcinka ST, z początkiem objawów w ciągu poprzednich 24 godzin. U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST konieczne było spełnienie co najmniej dwóch z następujących trzech kryteriów: zmiany odcinka ST w elektrokardiografii, co wskazuje na niedokrwienie; pozytywny test biomarkera, wskazujący na martwicę mięśnia sercowego; lub jeden z wielu czynników ryzyka (wiek .60 lat, zawał mięśnia sercowego lub pomostowanie tętnic wieńcowych [CABG], choroba wieńcowa ze zwężeniem .50% u co najmniej dwóch naczyń krwionośnych, wcześniejszy udar niedokrwienny, przejściowy atak niedokrwienny, zwężenie tętnicy szyjnej co najmniej 50% lub rewaskularyzacja mózgu, cukrzyca, choroba tętnic obwodowych lub przewlekła dysfunkcja nerek, zdefiniowana jako klirens kreatyniny <60 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała). W przypadku pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST konieczne było spełnienie dwóch następujących kryteriów włączenia: utrzymujący się uniesienie odcinka ST o wartości co najmniej 0,1 mV w co najmniej dwóch sąsiednich odprowadzeniach lub nowy blok lewej odnogi pęczka Hisa, oraz zamiar wykonania pierwotnej PCI. Głównymi kryteriami wykluczenia były jakiekolwiek przeciwwskazania do stosowania klopidogrelu, leczenia fibrynolitycznego w ciągu 24 godzin przed randomizacją, potrzeba doustnej terapii przeciwzakrzepowej, zwiększone ryzyko bradykardii i jednoczesne leczenie silnym inhibitorem cytochromu P-450 3A lub induktorem.
Badanie leczenia
Pacjenci byli losowo przydzielani do otrzymywania tikagreloru lub klopidogrelu, podawani w podwójnie ślepej, podwójnie obojętnej modzie
[patrz też: nutraceutyki, Upadłość transgraniczna, hologramy els ]
[więcej w: olx oddam psa, poradnia leczenia uzależnień warszawa, wirus jc ]

Powiązane tematy z artykułem: olx oddam psa poradnia leczenia uzależnień warszawa wirus jc