Chorym nalezy zakazac dlubania w nosie i wyrywania wlosów

Chorym należy zakazać dłubania w nosie i wyrywania włosów, co podtrzymuje procesy zapalne oraz stwarza okazję do zaszczepienia róży. Przy czyrakach należy usilnie przestrzegać przed wygniataniem czopów; postępowanie to stwarza najlepsze warunki dla zakażenia. Lekarz powinien o tym pamiętać i nie wygniatać ani nie nacinać zbyt wcześnie czyraków. W tym przypadku znamienna była odpowiedź jednego z bardzo doświadczonych klinicystów. Zapytany czy jest wrogiem przecinania czyraków w przedsionku nosa i w przewodzie zewnętrznym ucha, odpowiedział, że wrogiem nie jest, jednak w ciągu ostatnich lat 18 nie miał ani razu potrzeby wykonania takiego zabiegu. Read more „Chorym nalezy zakazac dlubania w nosie i wyrywania wlosów”

dwunastnice zespolic z zoladkiem sposobem Billroth

Jeżeli operujemy z cięcia brzusznego, możemy albo usunąć dalszą połowę i odźwiernik sposobem Kellinga-Madlenera, pozostawiając wrzód, albo wykonać resekcję łukowatą sposobem Finsterera, a dwunastnicę zespolić z żołądkiem sposobem Billroth 1 lub II. Wybór jednego z wymienionych sposobów zależy przede wszystkim od umiejscowienia wrzodu. Typ operacji żołądka przestaliśmy obecnie oznaczać według nazwisk chirurgów, tym bardziej że w różnych krajach te same operacje są przypisywane różnym chirurgom, co nie tylko nie wyjaśnia sprawy, lecz prowadzi do nieporozumień. Podkreślam różnicę znaczenia terminów łacińskich: stomia i anastomosis. Stornia, od stoma – otwór, usta – oznacza przetokę bez naruszenia anatomicznej ciągłości drogi pokarmowej. Read more „dwunastnice zespolic z zoladkiem sposobem Billroth”

Jezeli kwasota jest wzmozona

Jeżeli kwasota jest wzmożona, oddajemy pierwszeństwo operacji Kellinga-Madlenera techniką Finsterera; jeżeli nie ma warunków do tej operacji,. można się ograniczyć do gastroenterostomii. Operacja wyłączająca. Po wyszkieletowaniu krzywizny dużej żołądka aż do odźwiernika oddzielamy od więzadła wątrobowo-dwunastniczego krzywiznę małą na przestrzeni odpowiadającej części odźwiernikowej żołądka (antrum), po czym przecinamy żołądek w obrębie tej części pomiędzy dwoma zaciskadłami. Następnie odłuszczamy śluzówkę w kierunku odźwiernika i usuwamy mankiet śluzówki prądem tnącym. Read more „Jezeli kwasota jest wzmozona”

Wezel zatokowy jest automatycznym osrodkiem bodzcotwórczym pierwszego rzedu

Węzeł zatokowy jest automatycznym ośrodkiem bodźcotwórczym pierwszego rzędu. Bodziec w nim powstający udziela się poprzez ścianę prawego przedsionka węzłowi przedsionkowo-komorowemu Aschoff – Tawary (nodułus atriouentricularis), który jest ośrodkiem drugiego rzędu. Węzeł ten, długości 5 mm szerokości 3 mm, leży na granicy przedsionkowo-komorowej ponad przyczepem zastawki trójdzielnej w tylnej części prawej strony przegrody przedsionkowej. Odróżnia się w nim górną część przedsionkową i dolną komorową, pomiędzy którymi znajduje się prawy trójkąt włóknisty (trigonum ibrosum dextrum). Część tylna węzła przedsionkowo-komorowego daje wypustki idące wachlarzowato i zlewające się ostatecznie z włóknami mięsnymi przedsionka. Read more „Wezel zatokowy jest automatycznym osrodkiem bodzcotwórczym pierwszego rzedu”

Opieka paliatywna

Kelley i Morrison (wydanie 20 sierpnia) opisują zmiany w opiece paliatywnej w ostatnim dziesięcioleciu i ich wyraźne znaczenie w stosunku do opieki hospicyjnej w Stanach Zjednoczonych i, coraz częściej, w większości innych krajów. Niestety, kategoria większości krajów nie obejmuje wielu krajów w Azji, gdzie postawy i praktyki różnią się znacznie w zależności od regionalnych, gospodarczych, kulturowych i religijnych różnic i różnic w systemach prawnych.2 Nie obejmuje również tej kategorii Iran, naród ponad 75 milionów osób, w których zaawansowana jest medycyna; dostępne są zaawansowane terapie, takie jak nerki, serce i przeszczep płuc; i przeprowadza się procedury badawcze, takie jak przeszczep komórek macierzystych. Niemniej opieka nad osobami po tragedii pozostaje w dużej mierze bezadres..3 Iran jeszcze nie ustanowił ani jednego hospicjum. Jako lekarze praktykujący w Iranie, mamy świadomość krytycznej potrzeby opieki paliatywnej i hospicyjnej w naszym kraju. Read more „Opieka paliatywna”

Ukierunkowane interwencje sieci neuronowych w halucynacje sluchowe: czy TMS moze informowac DBS?

Wyniszczający i uporczywy charakter halucynacji słuchowych (AH) w schizofrenii i innych zaburzeniach psychicznych pobudził badania neuromodulacyjnych interwencji ukierunkowanych na nienormalne sieci neuronowe z nimi związane. Obecnie poszukuje się wewnętrznych lub inwazyjnych form stymulacji mózgu, takich jak głęboka stymulacja mózgu (DBS) w schizofrenii opornej na leczenie. Proces opracowywania i wdrażania DBS jest ograniczony przez klasteryzację objawów w konstrukcjach psychiatrycznych, a także brak narzędzi przyczynowych do przewidywania odpowiedzi, precyzowania ukierunkowania lub kierowania decyzjami klinicznymi. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), zewnętrzna lub nieinwazyjna forma stymulacji mózgu, okazała się obiecująca jako interwencja terapeutyczna w przypadku AH, ale pozostaje stosunkowo niewykorzystana jako badanie sondujące klinicznie istotne sieci neuronowe. Read more „Ukierunkowane interwencje sieci neuronowych w halucynacje sluchowe: czy TMS moze informowac DBS?”

Randomizacja

Randomizacja została przeprowadzona przy użyciu interaktywnego systemu opartego na Internecie lub telefonie (Impala, Pfizer) Badanie, sponsorowane przez firmę Pfizer, przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską, Międzynarodową Konferencją na temat Wytycznych w sprawie Harmonizacji w zakresie Dobrej Praktyki Klinicznej oraz przepisami krajowymi. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Ostateczny protokół, zmiany i dokumentacja zgody zostały zatwierdzone przez komisję odwoławczą każdego centrum badawczego i odpowiednich niezależnych komisji etycznych. Protokół badania jest dostępny pod adresem. Read more „Randomizacja”