Leczenie zakażenia Sabiá nabytego w laboratorium czesc 4

Jednak wszyscy kontaktowcy zostali powiadomieni o możliwym narażeniu na wirusa Sabiá i zostali zapisani do programu nadzoru medycznego. W ramach programu nadzoru przeprowadzono rozmowy z wszystkimi osobami kontaktowymi, udzielono odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i dostarczyliśmy próbkę krwi do testów w CDC; sześć tygodni później wypełnili kwestionariusz uzupełniający i dostarczyli drugą próbkę krwi. Kontakty zostały również poinstruowane, aby przyjmowały swoje temperatury dwa razy dziennie przez okres sześciu tygodni i aby monitorowały wczesne objawy choroby. Otrzymali oni numer telefonu, który był obsługiwany przez 24 godziny na dobę przez lekarzy z doświadczeniem w medycynie pracy i chorobach zakaźnych i którzy znali przypadek indeksu. W ciągu 6-tygodniowego okresu obserwacji nie zaobserwowano żadnych objawów sugerujących zakażenie Sabiá w grupie objętej nadzorem; jednakże jeden osobnik miał zespół wirusowy z leukopenią i łagodnym zapaleniem wątroby tuż po zakończeniu sześciotygodniowego okresu obserwacji. Read more „Leczenie zakażenia Sabiá nabytego w laboratorium czesc 4”

Leczenie zakażenia Sabiá nabytego w laboratorium cd

Niezainfekowane komórki Vero służyły jako kontrole. Komórki zaszczepione próbką surowicy pobraną przy przyjęciu do szpitala i przed rozpoczęciem leczenia rybawiryną były pozytywne pod względem antygenu wirusowego. Przeciwciała IgM i IgG przeciwko antygenowi Sabiá wirusa (zainfekowane komórki Vero) wykryto następnie za pomocą pośredniego testu fluorescencyjnego-przeciwciała w próbce surowicy pobranej podczas rekonwalescencji 35 dni po klinicznym początku choroby. Próbki surowicy uzyskane przed tym czasem były ujemne dla przeciwciał Sabiá i służyły jako kontrole ujemne. Próby wyizolowania wirusa z moczu, nasienia i krwi były wielokrotnie negatywne po rozpoczęciu leczenia rybawiryną. Read more „Leczenie zakażenia Sabiá nabytego w laboratorium cd”