Bezobjawowa reaktywacja wirusa JC u pacjentów leczonych Natalizumabem

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML) występuje u części pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych natalizumabem. Większość osób dorosłych zakażonych wirusem JC, czynnikiem etiologicznym w PML, nie ma objawów. Próbowaliśmy ustalić, czy ekspozycja na natalizumab powoduje subkliniczną reaktywację i transformację neurotropową wirusa JC. Metody
Obserwowaliśmy 19 kolejnych pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, którzy byli leczeni natalizumabem przez 18 miesięcy, wykonując ilościowe testy reakcji łańcuchowej polimerazy we krwi i moczu w celu reaktywacji wirusa JC; Jako kontrolę stosowano wirus BK, wirus poliomawirusowy związany z wirusem JC. Wyznaczono odpowiedzi komórek T specyficzne dla wirusa JC za pomocą testu immunospotowego związanego z enzymem i odpowiedzi przeciwciał za pomocą testu immunoenzymatycznego związanego z enzymem i przeanalizowano sekwencje regionu regulatorowego JC. Read more „Bezobjawowa reaktywacja wirusa JC u pacjentów leczonych Natalizumabem”

Powtarzające się mutacje wykrywane przez sekwencjonowanie genomu ostrej białaczki szpikowej ad 7

Przeciwnie, mutację zgłosiło tylko 7 z 161 pacjentów z glejakami (4%, p <0,001 według dokładnego testu Fishera). Najczęstszą mutację glejaków (R132H) wykryto u 142 z 161 pacjentów (88%), ale tylko u 7 z 16 pacjentów z AML (44%, P = 0,13). Gdy mutacja R132H uległa nadmiernej ekspresji w linii komórkowej glejaka, wykryto indukcję RNA dla kilku genów docelowych indukowalnego przez hipoksję czynnika 1. (HIF1.) (GLUT1, VEGF i PGK1) .28 Jednak u 13 pacjentów z AML – 5 z R132H i 8 z R132C – nie było istotnych zmian w ekspresji któregokolwiek z tych genów (Figura 3 w Dodatku Aneks). Zakładając, że liczba mutacji punktowych w większości genomów AML jest podobna do liczby u pierwszych 2 badanych pacjentów (około 750), prawdopodobieństwo, że 2 z 188 pacjentów będzie miało identyczną mutację w tej samej pozycji w genomie jest bardzo małe (1,1 × 10-9). Read more „Powtarzające się mutacje wykrywane przez sekwencjonowanie genomu ostrej białaczki szpikowej ad 7”

Powtarzające się mutacje wykrywane przez sekwencjonowanie genomu ostrej białaczki szpikowej cd

Maq oznacza mapowanie i złożenie z jakością, polimorfizm pojedynczego nukleotydu SNP i wariant pojedynczego nukleotydu SNV. Podsumowanie różnic sekwencji między genomem nowotworu pacjenta a Narodowym Centrum Informacji o Biotechnologii 36 genomu referencyjnego pokazano na Rysunku (patrz Glosariusz) .20 Zidentyfikowaliśmy 3 872 936 SNV w genomie nowotworu, z czego 3 464 449 rygorystyczny filtr wywoływania. Spośród tych SNV w genomie skóry wykryto 3 377 680 (97,5%), co wskazuje, że były to odziedziczone warianty. Spośród 86 769 potencjalnie nowych syste- mów SNV w szóstym roku, 66 513 zostało opisanych wcześniej.
Oddzieliliśmy pozostałe 20 256 SNV na cztery poziomy, które zostały szczegółowo opisane w dodatkowym dodatku. Read more „Powtarzające się mutacje wykrywane przez sekwencjonowanie genomu ostrej białaczki szpikowej cd”

Powtarzające się mutacje wykrywane przez sekwencjonowanie genomu ostrej białaczki szpikowej

Pełny zestaw mutacji DNA, które są odpowiedzialne za patogenezę ostrej białaczki szpikowej (AML), nie jest jeszcze znany. Metody
Wykorzystaliśmy masowo równoległe sekwencjonowanie DNA w celu uzyskania bardzo wysokiego poziomu pokrycia (około 98%) pierwotnego, cytogenetycznie prawidłowego genomu de novo dla AML z minimalnym dojrzewaniem (AML-M1) i dopasowanym genomem prawidłowej skóry.
Wyniki
Zidentyfikowaliśmy 12 nabytych (somatycznych) mutacji w obrębie sekwencji kodujących genów i 52 punktowe mutacje somatyczne w konserwatywnych lub regulacyjnych częściach genomu. Wszystkie mutacje okazały się heterozygotyczne i obecne w prawie wszystkich komórkach w próbce nowotworu. Cztery z 64 mutacji wystąpiły w co najmniej dodatkowej próbce AML w 188 testowanych próbkach. Read more „Powtarzające się mutacje wykrywane przez sekwencjonowanie genomu ostrej białaczki szpikowej”