Patiromer u pacjentów z chorobą nerek i hiperkaliemią Przyjmujący inhibitory RAAS AD 5

Spośród 147 pacjentów, którzy wymagali dostosowania dawki, 91 (62%) wymagało tylko jednej korekty. Dawkę dostosowano najczęściej podczas wizyty 3 dnia (dla 33% pacjentów, którzy wymagali dostosowania dawki) i dla wizyty tygodnia (dla 25%). Wyniki skuteczności dla randomizowanej fazy wycofania
Na początku randomizowanej fazy wycofania, która obejmowała pacjentów, u których poziom potasu w surowicy był dobrze kontrolowany podczas przyjmowania patiromeru w początkowej fazie leczenia, średni poziom potasu wynosił 4,45 mmol na litr w grupie losowo przydzielonej do grupy placebo ( 52 pacjentów) i 4,49 mmol na litr w grupie losowo przydzielonej do kontynuacji leczenia patiromerem (55 pacjentów). Oszacowana mediana zmiany poziomu potasu od rozpoczęcia losowej fazy odstawienia do 4. tygodnia fazy wynosiła 0,72 mmol na litr w grupie placebo i 0 mmol na litr w grupie patiromeru, dla różnicy między grupami wynoszącej 0,72 mmol na litr (95% CI, 0,46 do 0,99, P <0,001).
Rycina 2. Rycina 2. Read more „Patiromer u pacjentów z chorobą nerek i hiperkaliemią Przyjmujący inhibitory RAAS AD 5”

Patiromer u pacjentów z chorobą nerek i hiperkaliemią Przyjmujący inhibitory RAAS AD 4

Ośmiu pacjentów (3 z łagodną hiperkaliemią i 5 z umiarkowaną do ciężkiej hiperkaliemią) nie kwalifikowało się do randomizacji w randomizowanej fazie wycofania wyłącznie na podstawie poziomu potasu w surowicy, który nie był w zakresie kontrolnym w 4 tygodniu (ryc. S1 w Dodatek dodatkowy). Łącznie 107 pacjentów zostało losowo przydzielonych do kontynuacji leczenia patiromerem (55 pacjentów) lub do przejścia na placebo (52 pacjentów). Wszyscy ci pacjenci otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Dziesięciu pacjentów (18%) w grupie patiromerów i 22 (42%) w grupie placebo przedwcześnie przerwało losową fazę pobierania; najczęstszymi przyczynami przerwania leczenia były podwyższony poziom potasu, który spełniał określone wcześniej kryteria odstawienia (2 pacjentów [4%] w grupie patiromerów i 16 (31%) w grupie placebo) i stężenie potasu mniej niż 3,8 mmol na litr (3 pacjenci [5%] w grupie patiromerowej i [2%] w grupie placebo). Tabela 1. Tabela 1. Read more „Patiromer u pacjentów z chorobą nerek i hiperkaliemią Przyjmujący inhibitory RAAS AD 4”

Patiromer u pacjentów z chorobą nerek i hiperkaliemią Przyjmujący inhibitory RAAS AD 3

Lokalne pomiary laboratoryjne wykorzystano do oceny kryteriów włączenia do badania i do testów związanych z kliniczną opieką nad pacjentami. Centralne pomiary laboratoryjne wykorzystano do oceny wartości wyjściowych, kryteriów włączenia do randomizowanej fazy wycofania oraz skuteczności i bezpieczeństwa. Centralne laboratorium przeprowadziło kontrolę wizualną i zwalidowane półilościowe badanie każdej próbki krwi jako ocenę hemolizy (patrz Dodatek dodatkowy). Dane bezpieczeństwa zostały uzyskane przy każdej wizycie. Dieta nie była kontrolowana; jednak podczas każdej wizyty doradzano pacjentom, aby ograniczyli przyjmowanie pokarmów o wysokiej zawartości potasu (> 250 mg na 100 g) i aby utrzymać dietę o niskiej zawartości potasu (spożycie potasu . 3 g na dzień) .12 Pacjentów obserwowano w okresie obserwacji bezpieczeństwa przez do 2 tygodni po przerwaniu leczenia (w tym u pacjentów, którzy wcześnie wycofali się z fazy leczenia iu tych, którzy nie kwalifikowali się do randomizowanej fazy wycofania). Aby zapewnić dokładne monitorowanie poziomu potasu w surowicy, wizyty kontrolne zaplanowano na 3 dni i 7 dni po odstawieniu patiromeru; w zależności od poziomu potasu w surowicy w tym czasie wymagana była dodatkowa wizyta kontrolna po 14 dniach. Read more „Patiromer u pacjentów z chorobą nerek i hiperkaliemią Przyjmujący inhibitory RAAS AD 3”

Patiromer u pacjentów z chorobą nerek i hiperkaliemią Przyjmujący inhibitory RAAS AD 2

Badacze wprowadzili dane bezpośrednio do centralnej bazy danych. Autorzy mieli pełny dostęp do danych, które są przechowywane przez sponsora. Statistics Collaborative przeanalizował dane. Pierwszy autor napisał wprowadzenie i omówienie rękopisu i nadzorował wszystkie poprawki; pracownik sponsora napisał wstępny projekt sekcji Metody i wyniki pod kierunkiem pierwszego autora. Wszyscy autorzy dokonali przeglądu i zredagowali manuskrypt, zapewnili kompletność i dokładność danych i analiz oraz potwierdzili wierność tego raportu protokołowi badania, który jest dostępny pod adresem. Badana populacja
Pacjenci byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli mieli 18 do 80 lat, mieli stadium 3 lub 4 przewlekłą chorobę nerek (szacowana szybkość filtracji kłębuszkowej [eGFR], 15 do <60 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała ), miał poziomy potasu w surowicy od 5,1 do poniżej 6,5 mmol na litr w dwóch badaniach i otrzymywał stabilną dawkę jednego lub więcej inhibitorów RAAS przez co najmniej 28 dni. Dawki leków przeciwnadciśnieniowych, diuretyków pętlowych i tiazydowych oraz beta-blokery musiały być stabilne przez 28 dni przed badaniem przesiewowym. Read more „Patiromer u pacjentów z chorobą nerek i hiperkaliemią Przyjmujący inhibitory RAAS AD 2”

Szympans Adenovirus Vector Ebola Vaccine AD 4

Dalsza ocena (tabela S2 w dodatkowym dodatku) wykazała, że wszystkie trzy przypadki przedłużonego APTT były zgodne z indukcją przeciwciała antyfosfolipidowego, co powoduje efekt in vitro w teście laboratoryjnym dla APTT i nie wskazuje koagulopatii. Pomiar APTT u tych uczestników zmniejszył się do następnej wizyty i powrócił do poziomu niemal podstawowego przed końcem badania. Bezobjawową neutropenię lub leukopenię stopnia lub 2 obserwowano 3 do 4 dni po szczepieniu u jednego biorcy dawki cząstki 2 x 1010 i u trzech biorców dawki cząstki 2 x 1011. Reakcje przeciwbólowe swoiste dla wirusa Ebola
Tabela 2. Tabela 2. Średnie geometryczne miana przeciwciał i pozytywne odpowiedzi komórek T. Rysunek 2. Read more „Szympans Adenovirus Vector Ebola Vaccine AD 4”

Szympans Adenovirus Vector Ebola Vaccine AD 3

Miana glikoproteiny ELISA mierzono w stosunku do dopasowanego do szczepionki gatunku Sudanu w tygodniach 0, 2 i 4, w stosunku do gatunków Zaire (Mayinga) w tygodniach 0, 2, 4 i 8, oraz w stosunku do nowo odkrytego gatunku Zaire szczepu Guinea (Zaire). Gwinei) w tygodniu 0 i 4. Miana ELISA mierzono również przeciwko Zaire (Mayinga) pod kątem trwałości szczepionki w tygodniach 1, 2, 4, 8, 16, 24 i 48. Ocena odpowiedzi komórek T na glikoproteiny specyficzne dla Ebola
Odpowiedzi limfocytów T indukowane szczepionką oceniano za pomocą zakwalifikowanego wewnątrzkomórkowego testu barwienia cytokin, jak opisano wcześniej15. Kriokonserwowane jednojądrzaste komórki krwi obwodowej uzyskane w 0, 2, 4 i 8 tygodniu stymulowano nakładającymi się pulami peptydów pasującymi do szczepionki. wstawki dla glikoproteiny Sudan i Zair i zostały określone ilościowo w celu określenia proporcji limfocytów T CD4 i CD8 całkowitej i pamięci wytwarzającej interleukinę-2, interferon-. lub czynnik martwicy nowotworu (TNF). Read more „Szympans Adenovirus Vector Ebola Vaccine AD 3”

Szympans Adenovirus Vector Ebola Vaccine AD 2

Ponadto, cAd3-EBO prymuje naczelne inne niż człowiek w celu wzmocnienia szczepionką zrekombinowaną zmodyfikowaną glikoproteiną Ankara (MVA) typu dzikiego, co skutkuje bardziej trwałą ochroną przed prowokacją po 10 miesiącach.16 Kliniczny rozwój szczepionki cAd3-EBO rozpoczął się w 2011 r .; przedinspekcyjna nowa aplikacja do stosowania leków (pre-IND) została przekazana do Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w 2013 r., a pierwsza faza kliniczna została zaplanowana na pierwszy kwartał 2015 r. Jednak w odpowiedzi na pojawiający się W maju 2014 r. Przyspieszyliśmy rozpoczęcie badania klinicznego fazy cAd3-EBO, ściśle współpracując z FDA i skracając standardowe ramy czasowe. W listopadzie 2014 r. Zgłosiliśmy wstępne wyniki bezpieczeństwa i immunogenności szczepionki. Poniżej przedstawiamy zaktualizowane wyniki, w tym wyniki dotyczące długoterminowej trwałości szczepionki cAd3-EBO u zdrowych osób dorosłych. Read more „Szympans Adenovirus Vector Ebola Vaccine AD 2”

Szympans Adenovirus Vector Ebola Vaccine

Bezprecedensowa epidemia Ebola w 2014 r. (EVD) spowodowała międzynarodową reakcję na przyspieszenie dostępności szczepionki zapobiegawczej. Definiowana z wadami replikacji rekombinowana adenowirusowa adenowirusowa szczepionka typu ebolawirusa typu 3 (cAd3-EBO), kodująca glikoproteinę z gatunków Zair i Sudan, która zapewnia ochronę w modelu naczelnych nieludzkich, została szybko wprowadzona do oceny klinicznej pierwszej fazy. Metody
Przeprowadziliśmy fazę 1, zwiększenie dawki, otwartą próbę cAd3-EBO. Dwadzieścia zdrowych osób dorosłych, kolejno po 10 grupach, otrzymało szczepionkę domięśniowo w dawkach 2 × 1010 jednostek cząstek lub 2 × 1011 jednostek cząstek. Pierwotne i wtórne punkty końcowe związane z bezpieczeństwem i immunogennością oceniano w ciągu pierwszych 8 tygodni po szczepieniu; ponadto trwałość szczepionki długoterminowej została oceniona po 48 tygodniach od szczepienia.
Wyniki
W tym małym badaniu nie stwierdzono żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem; jednak przejściowa gorączka rozwinęła się w ciągu dnia po szczepieniu u dwóch uczestników, którzy otrzymali dawkę 2 × 1011 cząstek stałych. Read more „Szympans Adenovirus Vector Ebola Vaccine”

Patiromer u pacjentów z chorobą nerek i hiperkaliemią Przyjmujący inhibitory RAAS AD 7

Wśród pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej hiperkaliemią, średni poziom potasu był mniejszy niż 5,5 mmol na litr 2 dni po rozpoczęciu leczenia, co było czasem pierwszej oceny po linii. Poziom potasu w surowicy wynoszący 5,5 mmol na litr jest progiem, przy którym wielu klinicystów wprowadza strategie radzenia sobie z hiperkaliemią. [21] Wśród pacjentów z łagodną hiperkaliemią, średnie stężenie potasu zmniejszono do wartości poniżej 5,1 mmol na litr po 2 dniach leczenia. W randomizowanej fazie odstawiania częstość występowania nawracającej hiperkaliemii (gdy zdefiniowano ją jako stężenie potasu .5.5 mmol na litr) była 4 razy większa w grupie placebo, niż w grupie patiromerycznej (60% w porównaniu do 15%), z nawracającą hiperkaliemią szybciej w grupie placebo (ryc. 2). Prawie 4-krotnie więcej pacjentów w grupie placebo niż w grupie patiromerowej wymagało interwencji w celu obniżenia poziomu potasu. U 56% pacjentów w grupie placebo w porównaniu z 6% pacjentów z grupy patiromeru wymagane było przerwanie leczenia inhibitorem RAA w celu odpowiedniego kontrolowania poziomów potasu w surowicy. Read more „Patiromer u pacjentów z chorobą nerek i hiperkaliemią Przyjmujący inhibitory RAAS AD 7”

Skuteczność czterowalentnej szczepionki przeciwko dengi u dzieci w Ameryce Łacińskiej AD 2

Szczegóły dotyczące przebiegu i analiz badania zawarte są w protokole, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Sponsor badania, Sanofi Pasteur, zaprojektował badanie, przeprowadził testowanie próbek i przeanalizował dane. Sponsor i badacze byli odpowiedzialni za interpretację danych i pisanie raportu. Badacze byli odpowiedzialni za zbieranie danych. Autorzy zatrudnieni przez Sanofi Pasteur mieli pełny dostęp do danych z badań. Autorzy ci gwarantują kompletność i dokładność danych oraz analiz. Pozostali autorzy mieli dostęp do analiz statystycznych, ale nie do danych z poziomu uczestnika, ponieważ oślepiona faza szpitalna badania jest w toku. Read more „Skuteczność czterowalentnej szczepionki przeciwko dengi u dzieci w Ameryce Łacińskiej AD 2”