Kobieta z bólem glowy, uposledzeniem funkcji poznawczych i oslabieniem

W przypadku omówionym przez Batchelora i in. (Wydanie z 23 lipca), chemioterapia indukcyjna z metotreksatem, temozolomidem i rytuksymabem u kobiety z pierwotnym chłoniakiem ośrodkowego układu nerwowego (CNS) spowodowała niemal całkowitą odpowiedź objawiającą się minimalnym wzmocnieniem rezydualnym w obrazowaniu rezonansu magnetycznego. W badaniu klinicznym poddano ją leczeniu obejmującemu dużą dawkę rytuksymabu w połączeniu z cytarabiną w celu mobilizacji komórek macierzystych, a następnie rytuksymab w dużej dawce połączony z chemioterapią z autologicznym ratowaniem komórek macierzystych. Podane uzasadnienie rytuksymabu w dużej dawce miało umożliwić większą penetrację OUN. Read more „Kobieta z bólem glowy, uposledzeniem funkcji poznawczych i oslabieniem”

Blokada PD-1 w guzach z niedopasowaniem typu „niedopasowanie”

W swoim badaniu Le et al. (Wydanie z 25 czerwca) odkryło pembrolizumab, przeciwciało zaprogramowane na śmierć (PD-1), aby być bardziej skutecznym przeciwko niedopasowanym nowotworom z niedoborem odporności niż w walce z odpornymi na niedopasowanie naprawami nowotworów. Autorzy sugerują hipotezę wyjaśniającą tę różnicę: zwiększona liczba neoantygenów związanych z mutacjami w niedoborowych nowotworach z niedoborem naprawy stymulowała odpowiedź immunologiczną przeciwnowotworową. Sugerowali także inne mechanizmy, w tym szlaki sygnalizacyjne różniące się między rakiem z niedopasowanymi naprawami a niedopasowanymi rakami o naprawie sprawnej. Read more „Blokada PD-1 w guzach z niedopasowaniem typu „niedopasowanie””

Trajektorie funkcji pluc i przewlekla obturacyjna choroba pluc

Przy zastosowaniu wartości FEV1 mniejszej niż 80%, większej lub równej 80% wartości przewidywanej wartości wyjściowej oraz obecności lub braku POChP podczas badania końcowego, autorzy identyfikują cztery trajektorie funkcji płuc w funkcji czasu. Zgłaszają szczegółowe statystyki między trajektorią i, z uwagi na skupienie się na POChP, w zrozumiały sposób podkreślają spadki w funkcji płuc.
Tabela 1. Tabela 1. Read more „Trajektorie funkcji pluc i przewlekla obturacyjna choroba pluc”

Prócz tego nerw bledny zweza tetnice wiencowe serca, a nerw wspólczulny je rozszerza

Prócz tego nerw błędny zwęża tętnice wieńcowe serca, a nerw współczulny je rozszerza. Działanie więc tych nerwów na tętnice wieńcowe serca jest wprost odwrotne od działania na tętnice obwodowe. Prócz włókien ruchowych, nerwy sercowe zawierają także włókna czuciowe, których zakończenia znajdują się we wsierdziu, nasierdziu i w mięśniu sercowym, a także w pniach głównych tętnic wychodzących z serca. Zakończenia te stanowią początkową część czuciowego układu serca. Stąd włókna czuciowe biegną przez nerw sercowy dolny, zwój gwiaździsty i zwoje piersiowe dążąc dalej do rdzenia kręgowego przez gałązki łączące Cs do D4. Read more „Prócz tego nerw bledny zweza tetnice wiencowe serca, a nerw wspólczulny je rozszerza”

Laczenie aktgrafii, oceny chwilowej ekologii i neuroobrazowania w celu badania apatii u chorych na schizofrenie

Apatia może być zdefiniowana jako redukcja zachowań ukierunkowanych na cel i jest silnym predyktorem dla złego funkcjonalnego wyniku w schizofrenii. Jednakże nie zidentyfikowano obiektywnej miary apatii, a ocena ogranicza się do ocen retrospektywnych opartych na wywiadach. Celem naszej pracy było zidentyfikowanie bardziej precyzyjnych obiektywnych odczytów apatii dla badań translacyjnych i praktyki klinicznej. Zastosowaliśmy podejście łączone, w tym oceny oparte na wywiadach, dotyczące dwóch negatywnych czynników objawowych: apatii i zmniejszonej ekspresji, aktów spontanicznej aktywności ruchowej opartych na aktyfikacji oraz oceny codziennych czynności przy użyciu oceny chwilowej ekologii. Read more „Laczenie aktgrafii, oceny chwilowej ekologii i neuroobrazowania w celu badania apatii u chorych na schizofrenie”

Zwiazek pomiedzy niedopasowaniem negatywnym a globalnym funkcjonowaniem

Niedopasowanie negatywne (MMN) jest kandydatem na biomarker we wczesnych stadiach psychozy. Chociaż w badaniu na dużą skalę wykazano związek między długością MMN (dMMN), deficytami poznawczymi i wynikiem czynnościowym w przewlekłej schizofrenii, nie badano wpływu odmiany dewiacyjnej i etapów klinicznych. Zbadaliśmy zależności między dMMN, częstotliwością MMN (fMMN), funkcjonowaniem globalnym i funkcją poznawczą we wczesnych stadiach psychozy. Wśród uczestników było 26 osób ze schizofrenią o niedawnym początku (ROSZ), 30 osób z bardzo wysokim ryzykiem (UHR) i 20 osób zdrowych. Read more „Zwiazek pomiedzy niedopasowaniem negatywnym a globalnym funkcjonowaniem”

Wiek metylacji DNA nie jest przyspieszony w mózgu ani we krwi pacjentów ze schizofrenia

Osoby ze schizofrenią ( SZ ) wykazują wiele przedwczesnych fenotypów związanych z wiekiem i umierają 20 lat przedwcześnie. Hipoteza przyspieszonego starzenia się SZ została przyspieszona w celu wyjaśnienia tych obserwacji, zakłada ona, że czynniki związane z SZ przyspieszają progresywne zmiany biologiczne związane z normalnym starzeniem. Testowanie hipotezy zostało ograniczone przez brak solidnych, znaczących i wielowarstwowych miar wieku biologicznego. Niedawno opisano metodę, w której poziomy metylacji DNA ( DNAm ) w 353 miejscach genomowych są wykorzystywane do wytwarzania wieku DNA , oszacowania wieku biologicznego z przewagą nad istniejącymi pomiarami. Read more „Wiek metylacji DNA nie jest przyspieszony w mózgu ani we krwi pacjentów ze schizofrenia”

Chimeryczne komórki receptora antygenu w szpiczaku

Garfall i in. (Wydanie 10 września) opisuje interesujący przypadek pacjenta ze szpiczakiem mnogim, któremu skutecznie leczono autologiczny przeszczep komórek macierzystych, po którym następowała infuzja chimerycznych komórek CTL019 transfekowanych receptorem anty-CD19. Ogromna większość (99,95%) komórek szpiczaka pacjenta nie eksprymowała CD19; wskazuje to, że efektów CTL019 nie można było przypisać bezpośredniej cytotoksyczności przeciwko dominującemu samemu złośliwemu klonom.
Autorzy postawili hipotezę, że aktywność terapeutyczna CTL019 wynika z celowania rzadkich prekursorów szpiczaka wyrażających CD19. Read more „Chimeryczne komórki receptora antygenu w szpiczaku”

Opieka paliatywna

Kelley i Morrison (wydanie 20 sierpnia) opisują zmiany w opiece paliatywnej w ostatnim dziesięcioleciu i ich wyraźne znaczenie w stosunku do opieki hospicyjnej w Stanach Zjednoczonych i, coraz częściej, w większości innych krajów. Niestety, kategoria większości krajów nie obejmuje wielu krajów w Azji, gdzie postawy i praktyki różnią się znacznie w zależności od regionalnych, gospodarczych, kulturowych i religijnych różnic i różnic w systemach prawnych.2 Nie obejmuje również tej kategorii Iran, naród ponad 75 milionów osób, w których zaawansowana jest medycyna; dostępne są zaawansowane terapie, takie jak nerki, serce i przeszczep płuc; i przeprowadza się procedury badawcze, takie jak przeszczep komórek macierzystych. Niemniej opieka nad osobami po tragedii pozostaje w dużej mierze bezadres..3 Iran jeszcze nie ustanowił ani jednego hospicjum. Jako lekarze praktykujący w Iranie, mamy świadomość krytycznej potrzeby opieki paliatywnej i hospicyjnej w naszym kraju. Read more „Opieka paliatywna”

Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 8

Wśród pacjentów, którzy nie mieli przerzutów do węzłów (tych, u których nie wykryto guza za pomocą biopsji węzła wartowniczego lub podczas obserwacji klinicznej), nie było różnic związanych z leczeniem w 10-letnim wskaźniku przeżycia specyficznym dla czerniaka u pacjentów o pośredniej grubości. czerniak (88,0 ? 1,4% w grupie biopsyjnej i 86,6 ? 1,8% w grupie obserwacyjnej, współczynnik ryzyka zgonu z powodu czerniaka w grupie biopsyjnej, 0,89, P = 0,54) (Figura 3C) lub z grubymi czerniakami (69,8 ? 5,0) % w grupie biopsyjnej i 76,1 ? 5,2% w grupie obserwacyjnej, współczynnik ryzyka, 1,18, P = 0,61) (wykres 3D).
Odległe przeżycie wolne od choroby zostało znacznie poprawione, gdy pacjenci z przerzutami węzłowymi z czerniaków o średniej grubości otrzymywali natychmiastową, a nie opóźnioną limfadenektomię (stosunek ryzyka dla odległych przerzutów, 0,62, 95% CI, 0,42 do 0,91, P = 0,02) (ryc. S2A w Dodatek dodatkowy). Read more „Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 8”